Wartości

Słowo

Aby odpowiednie dać rzeczy słowo, nazywamy sprawy zgodnie z ich istotą. Problem jest problemem i nie zniknie od samego nazwania go wyzwaniem.

Wierzymy, że homo sapiens podświadomie i zazwyczaj trafnie werbalizuje swoje przemyślenia. Zatem zawsze bardzo uważnie słuchamy naszych Klientów. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie określić z czym się mierzymy, na jaki efekt się umawiamy i czego nawzajem do siebie oczekujemy.

Z naszymi Klientami zawsze rozmawiamy żywym, prawdziwym językiem aby ułatwić sobie wzajemne zrozumienie.

Kreatywność

Paradoksem kreatywności, który doceniamy i proponujemy w naszej metodologii pracy jest to, że „im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Kanalizujemy kreatywność Uczestników naszych szkoleń i warsztatów dla uzyskania optymalnych rozwiązań do zdefiniowanych przez Nich wyzwań/zagadnień.

Pozwala to nie tylko uzyskiwać zaskakująco skuteczne i dopasowane do charakterystyki Klienta konkretne narzędzia, ale też zwiększa identyfikację z nimi i zaangażowanie Uczestników warsztatów, co zaś podnosi finalną skuteczność i efektywność działań szkoleniowych i wdrożeniowych.

Autonomia

Uczestników naszych szkoleń, warsztatów i procesów doradczych zachęcamy do przejmowania inicjatywy i odpowiedzialności za siebie w organizacji i życiu prywatnym.

Pozostawiamy swobodę wyboru narzędzi, zachęcamy do samodzielnego ich projektowania, testowania i doskonalenia.

Stymulujemy możliwość samodzielnego stanowienia o sobie bez forsowania i narzucania rozwiązań takich, jak konkretna metoda działania, kultura organizacyjna, czy filozofia zarządzania.

Budzimy poczucie wpływu na konkretną sytuację i wspieramy poszukiwanie/projektowanie klucza działania odpowiedniego do tej sytuacji.

Postrzegamy naszą rolę i odpowiedzialność w przygotowaniu Uczestników do samodzielnego pokonywania wyzwań w przyszłości w oparciu, nie tylko o umiejętność kreowania i dobierania właściwych narzędzi, ale też i o przekonanie, że są w stanie zrobić to całkowicie samodzielnie.

Wierzymy, że najlepszą metodą sprostania Waszemu wyzwaniu, będzie Wasza własna. Dzięki temu poradzicie sobie z następnymi, również w przyszłości.

Szerokie Horyzonty

Wszystkie nasze działania wspieramy „ukazywaniem kontekstu”.

Wierzymy w naturalną ludzką ciekawość i chęć rozwoju związaną z chęcią głębszego zrozumienia istoty zjawisk.

Nasze szkolenia, warsztaty i działania consultingowe osadzamy, w przystępnej od strony formy, oprawie ukazującej Uczestnikom sieć powiązań i odwołań naukowych w odniesieniu do właśnie prowadzonej aktywności.

Zaspokajamy ciekawość, odpowiadamy na pytania, ukazujemy głębszy sens wszystkich działań poszukując i dostarczając Uczestnikom ciekawych, merytorycznych wartości dodanych, które mogą stać się inspiracją dla ich działania w przyszłości.

Dodatkowa stymulacja intelektualna, głębsze zrozumienie istoty działania sprzyja również powstawaniu pożądanych postaw związanych z meritum działania rozwojowego (warsztatu, szkolenia, doradztwa).

Poszerzamy horyzonty prowokując do kontynuacji tego procesu w przyszłości – to zaś zwiększa kapitał intelektualny organizacji – naszych Klientów.

Wielowymiarowość

Dostrzegamy złożoność świata i istoty ludzkiej. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest złożoność i wielowymiarowość problemów w organizacjach.

Wiedzę, wrażliwość i uważność wykorzystujemy do poszukiwania i nieustannego weryfikowania pierwotnych i prawdziwie istotnych przyczyn sytuacji, dla których rozwiązań szukają nasi Klienci.

Identyfikujemy zależności i powiązania, wierząc, że żadne działanie w organizacji nie odbywa się w próżni i nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie całości ekosystemu firmy.

Podążamy za śladem energetycznym wpływu działania, angażujemy w poszukiwanie rozwiązania wszystkich interesariuszy, co pozwala skutecznie skonfrontować się z całością wyzwania/problemu, a nie tylko go maskować.

Zmiana

Nasze metody szkoleniowe i consultingowe, sposób działania i myślenia o własnej roli w relacji z Klientem skoncentrowane są na skuteczności i efektywności.

Nasze wspólne działania przynoszą realną zmianę w zakresie postaw, zachowań, działania. Dają faktyczny i długofalowy efekt zdefiniowany wcześniej z klientem, jako pożądany skutek podjętych działań rozwojowych.

Indukujemy zmiany kultury organizacyjnej, nowe metody rozwiązywania konfliktów, sposoby usprawniania komunikacji, czy podniesienia efektywności sprzedaży.

Szkolenie lub consulting traktujemy zawsze jako początek wspólnej drogi z Klientem. Pożądany efekt – jako kres jednego z jej etapów.

Praktyka

Metodologia, którą tworzymy, oferta, nasze nastawienie i cele które sobie postawiliśmy jako organizacja wszystko to przesiąknięte jest prakseologią.

Zespół, który budujemy składać się będzie wyłącznie z osób, które w obszarze merytorycznym szkoleń i doradztwa przez nie prowadzonego, posiadają udokumentowane sukcesami, praktyczne doświadczenie.

Głęboko wierzymy, że we wspólnie realizowanych procesach rozwojowych naszym Klientom powinni towarzyszyć konsultanci zdolni w pełni odpowiedzialnie i skutecznie skonfrontować się z każdym problemem.

Jest to możliwe dzięki minimum dwupoziomowemu doświadczeniu w rozwiązywaniu podobnych sytuacji w przeszłości – zarówno w roli konsultanta, jak i w roli odpowiadającej aktualnej biznesowej roli Uczestników danego procesu rozwojowego.

Ludzie

Warunkiem powodzenia każdego działania biznesowego jest zrozumienie istoty ludzkiej w nie zaangażowanej.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek jest zdolny do pokonania swoich ograniczeń, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wsparcia.

Wierzymy w ludzką kreatywność, ciekawość i zdolności twórcze. Dlatego wierzymy w ludzi, w których przestają wierzyć ich organizację i stajemy się ekspertami od spraw trudnych, nierokujących, czy wręcz beznadziejnych oraz odkrywania i uruchamiania ludzkiego potencjału.

Najtrudniejsze problemy możemy rozwiązywać tylko dzięki ludziom, których dotyczą, ich zaangażowaniu i wysiłkowi inwestowanym w rozwój i poszukiwanie właściwej drogi.

Pro Publico Bono

W dobie postępujących zmian kulturowych prowadzenia biznesu wyraźnie opowiadamy się za wymiarem społecznej odpowiedzialności, który w przypadku takiej organizacji jak nasz oznacza zadbanie o osoby, które z różnych względów potrzebują pomocy, a nie mogą sobie na nią pozwolić.

Dlatego też pracujemy nad rozwiązaniem, w którym nasi konsultanci będą mogli systematycznie wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą najbardziej potrzebujących – zarówno w obszarze porad psychologicznych, jak i biznesowych.

Chcemy również pójść krok dalej. Działamy w całej Polsce ale nasza nazwa niesie ze sobą deklarację związania z morzem, zamierzamy wspierać nie tylko samych mieszkańców miasta Gdańsk/ lokalny biznes ale również jego administrację. Chcemy brać udział a w przyszłości inicjować ciekawe wydarzenia.